واقعيت اين است كه دو جداره كردن باعث افزايش ويژگي عايق بودن شيشه ها مي شود اما بر طبق مطالعات انجام شده وجود گاز آرگون ميان دو لايه شيشه در مقايسه با هوا تنها باعث افزايشW/m².°K2/0 بر مقدار U-Value مي شود و بر ميزان ايزولاسيون صوتي نيز تاثيري ندارد .

متاسفانه برخي از توليد كنندگان نيز بر اين نگراني مشتريان دامن زده و وجود گاز آرگون را يكي از مزاياي مهم شيشه دوجداره بر مي شمارند .

خريداران شيشـه دوجداره اغلب به هنگـام خريد شيشـــه فروشنده را در برابر اين سوال قـرار مي دهنــد : " آيا بيــــن دو لايـــه شيشــه گاز آرگـون تزريـق مي شــــود ؟"

نكته ديگري كه ذهن دست اندر كاران بخش ساختمان را به خود مشغول كرده U-Value يا ضريب تبادل حرارتي شيشه هاست . مقدار گرمائي كه از طريق شيشه بين فضاي داخل و بيرون انتقال مي يابد طبق فرمول زير محاسبه مي گردد:

RHG مقدار كل گرمائي است كه از طريق شيشه رد و بدل مي شود.

( Shading Coefficient) SC يا ضريب سايه روشن مقدار انرژي گرمائي است كه از طريق تابش وارد فضاي داخل مي شود.

U-VALUE مقدار انرژي گرمائي است كه به شيوه رسانش به فضاي داخل وارد و يا از آن خارج مي گردد.

فرمول بالا بيانگر نقش بسيار مهم SC بر عملكرد ايزولاسيون حرارتي شيشـه هاي دو جـداره در مقايسـه با

U-Value است.

براي رسيدن بهSC پائين بايستي پوششهاي خاص بر سطح شيشه اعمال شود . همچنين رنگ شيشه ها نيز بر اين كميت تاثير مستقيم دارند. شيشه هاي سبز پائين ترين SC را دارا مي باشند .

وجود گاز آرگون صرفا برای جلوگیری از اسیدی یا بازی شدن فضای بین دو جداره می باشد!!

برای مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید

×